Açık Akademik Arşiv Sistemi

Browsing Yüksek Lisans Tezleri Koleksiyonu by Issue Date

Browsing Yüksek Lisans Tezleri Koleksiyonu by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Vatandaş, Celalettin (Sakarya Üniversitesi, 1995)
  Kültür toplumsal bir realitedir. Esasında Kültür ve Toplum ilişkisini sebep-sonuç ilişkisine benzetmek mümkün. Çünkü kültürsüz bir toplum olamayacağı gibi toplumsuz bir kültürde olamaz. Kültür, toplum tarafından tarih ...
 • İlhan, Süleyman (Sakarya Üniversitesi, 1995)
 • Hira, İsmail (Sakarya Üniversitesi, 1995)
  ÖZET İ.R..Faruki'nin "Bilginin İslamileştirilnıesi" ne yönelik çalışması, modern bilimin İsîanı dünyasmmm meselelerine açıklama getirememesi sebebebiyle meydana getirilmiş bir projedir. Böyle bir yaklaşımla, modern sosyal ...
 • Aykul, Harun (Sakarya Üniversitesi, 1995)
  TÜRKÇE ÖZET ANAHTAR KELİMELER: Toplam Kalite Yönetimi, Sürekli Gelişme, Kaizen, Kalite Bilinci, Pazar Ekonomisi, Müşteri Tatmini Globalleşen dünya ve pazar ekonomisinde rekabet edebilmek için işletmeler kaynaklarını iyi ...
 • Ardıç, Kadir (Sakarya Üniversitesi, 1995)
  ÖZET Yönetim teorileri üç ana hareket atanda sınıflandırmaktadır: Klasik, neoklasik, modem yönetim. Klasik yönetim insanın önemini gözardı etti ve işteki kural ve süreçleri vurguladı, ikinci hareket, neoklasik teori, ...
 • Kara, Mustafa (Sakarya Üniversitesi, 1995)
  TÜRKÇE ÖZET Kitle İletişim araçları ve bilhassa televizyon, insan üzerindeki olumsuz etkileri bütün dünyanın en önemli meselesi haline gelmiş bulunmaktadır. Medyanın bilgi, ruh kirlenmesi meydana getirmesi, kültürel ...
 • Aksoy, Akif (Sakarya Üniversitesi, 1995)
  TÜRKÇE ÖZET İslam Dünyası modern** dünyanın dilini daha yeni yeni anlamaya başlıyor. Batının yazdıklarını okumanın ötesine yeni yeni geçiyor. Yeni ve kendi değerlerine bağlı eserleri batıya okutmanın çağı ise, bir kaç ...
 • İskender, Hüseyin (Sakarya Üniversitesi, 1995)
  Anahtar Kelimeler: Risk Sermayesi, Cesaret Sermayesi, Venture Kapital Risk Sermayesi, uzun vadede verimlilik artışından dolayı yüksek gelişme potansiyeline sahip rekabet üstünlüğü olabilecek işletmelere finansal ve diğer ...
 • Keleş, Rüstem (Sakarya Üniversitesi, 1995)
  ÖZET Sivil Toplum; Batı dünyasında, Ortaçağdan itibaren meydana gelen sosyal ve siyasi gelişmelere paralel olarak doğmuş bir kavramdır. Doğuşundan günümüze kadar farklı anlamlar yüklenmiştir. Günümüzde Sivil Toplum; bireye ...
 • Daşcıoğlu, Yılmaz (Sakarya Üniversitesi, 1995)
  Mehmed Celâl'in Romanları ve Popüler Edebiyat Geleneği isimli bu çalışmamızda edebiyat tarihçilerinin Ara Nesil diye adlandırdığı yazarlar grubunun önde gelen şair ve yazarlarında olan Mehmed Celâl'in 19 romanı, popüler ...
 • Yılmaz, Ahmet (Sakarya Üniversitesi, 1995)
  TÜRKÇE ÖZET Bir yönetim biçimi olarak demokrasi en çok tartışılan kavramlardan biridir. Demokrasi, bir tarihi gelişim süreci yaşamış ve bu süreçte demokrasinin referansları da sürekli bir değişime uğramış, mahiyet itibariyle ...
 • Sönmez, Bülent (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  ÖZET KİT 'lerin kökeni Osmanlı dönemine kadar gitmekle beraber, devlet işletmeciliğinin günümüze kadar önemli bir kalkınma aracı olarak yaşatılması Cumhuriyet dönemine raslamaktadır. Ülke kalkınmasında önemli görevler ...
 • Aktaş, Yakup. (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  ÖZET "GÖROGLI TÜRKMEN GAHRMANÇELIK EPOSF adıyla Türkmenistan S S R Ilımlar Akademiyası Magtımgulı Dil ve Edebiyat înstituı tarafindan 1990 yılında Kril alfabesiyle yazılıp Akşabat'ta yayımlanan Köroğlu Destanı, ^ birçok ...
 • Cilbiroğlu, Hüseyin (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  ÖZET Sosyolojide çalışmalar uygulamalı olduğu gibi, bu çalışmada uygulan şekliyle teorik te olabilmektedir. Her iki metodu bir arada kullanabilmek mümkündür. Sosyal olgu ve olayların açıklamalarında tek sebeplilik yerine ...
 • Göksu, M. Mustafa (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  ÖZET Bu çalışma Rûhu'l- Meânî Tefsîri'nin iki cildinin (I ve^L) fıhristidir.Bu fihrist; tefsir edilen âyet numaraları, istişhat ayetleri, ıstılah, hadis, şahıs, kitap, toplum, şiir, yarım beyit, külli kaide, kelam-ı kibar, ...
 • Tayyar, Murat (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  ÖZET Bu çalışma Rûhu'l- Meânî Tefsîri'nin iki cildinin (XIV ve XVI) fihristidir. Bu fihrist; âyet numaraları, konu, kavram, hadisler, şahıslar, kitap, mezhep, topluluk, din adlan, şiirler fihristi olmak üzere onaltı çeşit ...
 • Şahözkan, Burak Cem. (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  ÖZET Dünya ekonomisinde, son yıllarda ortaya çıkan teknolojik trendlerin, özellikle sanayiye ve ticarete olan etkileri; bu alanda yeni bir akımın başlangıcı olmuştur. Ekonomik konjuktürün dalgalanma hareketlerinde, Küçük ...
 • Kaya, Süleyman (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  Bu çalışma, Kur'ân'ın Taklid'e bakışını ortaya koyar. Âyetleri anlam bütünlüğü içersinde değerlendirerek, o âyetlerde taklid ifade eden kelimeleri tesbit etmeye çalışır. Kur'ân'da anlatılan geçmiş ümmetlerle ilgili kıssalardan ...
 • Kırbaç, Safiye (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  ÖZET Osmanlı hukukunun en önemli belgeleri olan ve ŞerHyye Mahkemeleri 'nde alınan kararların suretlerini ihtiva eden ŞerHyye sicilleri, yaklaşık beş yüz yıllık bir dönemin hukukî, sosyal, iktisadî ve siyasi yapısını safha ...
 • Turgay, Recep (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  ÖZET Sağlık hizmetleri teknolojinin hızla değişmesi, artan maliyetler, hastaların artan şikayetleri ve iyi bakım isteğinin yagınlaşması nedenlerinden ötürü daha karmaşık bir yapıya bürünmüştür. Mevcut yönetim modelleriyle ...