Enstitüler / Institutes

Recent Submissions

 • Özaras, Mustafa Emrah (Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışma ile, "kâr ya da fayda elde etmek ve bunların devamlılığını sağlamak amacıyla farklı iktidar biçimleri tarafından, toplumların çoğunluğundan bilgi, olay ya da olguların gizlenişi" olarak nitelendirebilen "cehalet ...
 • İskender, Hüseyin (Sakarya Üniversitesi, 1995)
  Anahtar Kelimeler: Risk Sermayesi, Cesaret Sermayesi, Venture Kapital Risk Sermayesi, uzun vadede verimlilik artışından dolayı yüksek gelişme potansiyeline sahip rekabet üstünlüğü olabilecek işletmelere finansal ve diğer ...
 • Gökdemir, Süleyman (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  Factoringe kısaca alacak hakkının satışı denilebilir. 1988 yılında bir bankanın bünyesinde alt birim olarak uygulanmaya başlamıştır. Factoring adı altoda müstakil bir şekilde kuruluşu ise 1990 yılında gerçekleşmiştir. ...
 • Kızıldağ, Şaban (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  Medya Türk toplumunda hiç bir toplumsal kurumun gösteremediği bir güç ile toplumun her kesimini etkisi altına almakta ve özellikle toplumsallaşmanın şekillendiği ve sosyal kimliğin ağırlıklı olarak kazanıldığı 15-25 yaş ...
 • Şirin , Şükrü (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  İslâm Aile Hukukunda Mehir adlı bu Yüksek Lisans tezinde Aile Hukukunun bir bölümü ele alınmıştır. Ailenin oluşmasında ilk basamağı teşkil eden nikah akdinin bir takım hukuki sonuçları vardır. Bu hukuki sonuçların bir kısmı ...
 • Yılmaz, Ahmet (Sakarya Üniversitesi, 1995)
  TÜRKÇE ÖZET Bir yönetim biçimi olarak demokrasi en çok tartışılan kavramlardan biridir. Demokrasi, bir tarihi gelişim süreci yaşamış ve bu süreçte demokrasinin referansları da sürekli bir değişime uğramış, mahiyet itibariyle ...
 • Paksu, Osman Abidin (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  TÜRKÇE ÖZET îediüzzaman'm İşârâtü'l-İ'câz adlı tefsirinin en ayırıcı özelliği, tefsirini yazdığı ortamın çok farklı olmasıdır. Savaş şartlarında ve yanında hiçbir ıcaynak olmadan ağır şartlar altında bu eserini yazmış ve ...
 • Evirgen, Hayrettin (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  ÖZET Bu çalışmada işletmelerde kullanılan network tipleri tarihi süreç içerisinde ele alınmış ve netvvork topolojileri açıklanmıştır. Daha sonra günümüzde kullanılan yüksek performanslı ağ teknolojileri incelenerek yerel ...
 • Paksu, Osman Abidin (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  TÜRKÇE ÖZET îediüzzaman'm İşârâtü'l-İ'câz adlı tefsirinin en ayırıcı özelliği, tefsirini yazdığı ortamın çok farklı olmasıdır. Savaş şartlarında ve yanında hiçbir ıcaynak olmadan ağır şartlar altında bu eserini yazmış ve ...
 • Zengin, Hayrettin (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  ÖZET Dünyadaki baş döndürücü değişim süreci içinde yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Bu rekabette temel kavramın müşteri tatmininin sağlanması olduğu gerçeği tartışmasız kabul ediliyor. îş dünyasının önde gelen kuruluşları, ...
 • Türker, Ali Sacit. (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  Yapılan çalışma, Osmanlı Devleti'nin II. Abdülhamid döneminde yürütülen Balkan siyâseti çerçevesinde Arnavutluk'ta uygulanan devlet politikasını ortaya koymayı amaçlamıştır. Üzerinde çalışılan dönemde bölge üzerinde meydana ...
 • Aydın, Atik. (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  Kur'an, bir bölümü diğer bölümünü açıklayarak tahriften korunan yegane semavi kitaptır. Bundan dolayıdır ki Peygamber efendimiz (s) ve ashabı, Kur' anı Kur' anla tefsir ettikleri gibi bir çok islam alimi de onu bu yolla ...
 • Baş, Türker (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  Disiplin çalışanların örgütsel kural, düzenleme, politika ve normlardan sapmalarını engelleyen ve düzelten eylemleri kapsar. Disiplin kavramı cezayı çağrıştırmakla birlikte, ceza uygulamasından ibaret değildir, probleme, ...
 • Canan, Nevzat (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  II. Mahmud, dünyanın gidişatını hiç görmeyen din alimlerinin belirgin etkisi altında kalıp ıslahatlara karşı bir sed oluşturan Yeniçeri Ocağı'nı 1826'da lağvettikten sonra yenilik hareketleri ivme kazandı ve bu hamlenin ...
 • Akgündüz, Abdülkadir (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  Bu tez, Azerbaycan Türkçesi'ne 1989'da Rehim Sultanovundur ve Ekrem Cefer ta rafından Bakü'de Kiril alfabesiyle ilk defa tercüme edilerek "Gabusname" adı al tında yayınlanan meşhur "Kabusnâme" üzerinde yapılmış bir çalışmadır. ...
 • Şirin , Şükrü (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  İslâm Aile Hukukunda Mehir adlı bu Yüksek Lisans tezinde Aile Hukukunun bir bölümü ele alınmıştır. Ailenin oluşmasında ilk basamağı teşkil eden nikah akdinin bir takım hukuki sonuçları vardır. Bu hukuki sonuçların bir kısmı ...
 • Şeyban, Lütfi (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  Aynı seçkin ve zengin tabaka kadını, siyasî nüfuzu yanında gönüllü olarak orduya veya isyan (hurûc) hareketlerine katılmış, ilim ve sanatta öncülük etmiş ve erkeklerden geri kalmamış, özel mülkiyet hakkını sonuna kadar ...
 • Öçalan, Muharrem (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  Bu tez; "Gabusname" adı altında Azerbaycan Türkçesi'ne Rahim SULTANOVUNDUR ve Ekrem CEFER tarafından 1989'da Bakü'de Kiril alfabesiyle ilk kez çevirisi yapılarak, yayımlanmış meşhur "Kabusnante" üzerindeki çalışmayı ihtiva ...
 • Akyüzoğlu, Hüseyin (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  ÖZET Bu çalışma Rûhu'l- Meânî Tefsîri'nin iki cildinin (XIV ve XVI) fihristidir. Bu fihrist; âyet numaralan, konu, kavram, hadisler, şahıslar, kitap, mezhep, topluluk, din adlan, şiirler fihristi olmak üzere onaltı çeşit ...
 • Eroğlu, Cemal (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  ÖZET Sosyo-Kültürel yapı, incelemeye ve senteze tabi tutulacak olursa, kültür unsurlarının ve sosyal kurumlarının zaman içinde tekrarlanarak meydana getirdikleri ve onların karşılıklı etkileşmeleri sonucunda oluşan sosyal ...

View more