Açık Akademik Arşiv Sistemi

Browsing Yüksek Lisans Tezleri Koleksiyonu by Subject "06.03.2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır."

Browsing Yüksek Lisans Tezleri Koleksiyonu by Subject "06.03.2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır."

Sort by: Order: Results:

 • Paksu, Osman Abidin (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  TÜRKÇE ÖZET îediüzzaman'm İşârâtü'l-İ'câz adlı tefsirinin en ayırıcı özelliği, tefsirini yazdığı ortamın çok farklı olmasıdır. Savaş şartlarında ve yanında hiçbir ıcaynak olmadan ağır şartlar altında bu eserini yazmış ve ...
 • Şirin , Şükrü (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  İslâm Aile Hukukunda Mehir adlı bu Yüksek Lisans tezinde Aile Hukukunun bir bölümü ele alınmıştır. Ailenin oluşmasında ilk basamağı teşkil eden nikah akdinin bir takım hukuki sonuçları vardır. Bu hukuki sonuçların bir kısmı ...
 • Evirgen, Hayrettin (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  ÖZET Bu çalışmada işletmelerde kullanılan network tipleri tarihi süreç içerisinde ele alınmış ve netvvork topolojileri açıklanmıştır. Daha sonra günümüzde kullanılan yüksek performanslı ağ teknolojileri incelenerek yerel ...
 • Kızıldağ, Şaban (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  Medya Türk toplumunda hiç bir toplumsal kurumun gösteremediği bir güç ile toplumun her kesimini etkisi altına almakta ve özellikle toplumsallaşmanın şekillendiği ve sosyal kimliğin ağırlıklı olarak kazanıldığı 15-25 yaş ...
 • Gökdemir, Süleyman (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  Factoringe kısaca alacak hakkının satışı denilebilir. 1988 yılında bir bankanın bünyesinde alt birim olarak uygulanmaya başlamıştır. Factoring adı altoda müstakil bir şekilde kuruluşu ise 1990 yılında gerçekleşmiştir. ...
 • İpek, Cemil (Sakarya Üniversitesi, 2001)
  ÖZET İşletmeler varlıklarını sürdürebilmek için çevre değişikliklerini önceden tahmin etmek ve rekabet ortamında üstünlük sağlamak zorundadırlar. Sürekli değişen çevre koşulları karşısında stratejik çalışmalara önem vermeyen ...
 • Demir, Ercan (Sakarya Üniversitesi, 1999)
  ÖZET Ordunun, siyaset üzerinde etkili hale gelmesi, Sosyal Bilimler literatüründe pretoryenizm olarak adlandırılmaktadır. Pretoryenizm, daha çok, demokrasileri gelişmemiş ülkelerin bir sorunu olmaktadır. Siyasi kurumların ...
 • Camcı, Selçuk (Sakarya Üniversitesi, 2000)
  Bu tezimde, 20. yy'ın ilk yansında Kazak Türklerinin tarihini yazmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar ulaşabildiğim tüm kaynakları değerlendirdim. Kaynaklardan faydalanırken tarafsız olmaya çalıştım ve her görüşten ...
 • Öztunç, Mustafa (Sakarya Üniversitesi, 1999)
  Abdullah b. ez-Zübeyr ve Hadis Rivayetleri isimli bu çalışma başlıca iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm'de Abdullah b. ez-Zübeyr'in hayatı, İkinci Bölüm'de ise onun rivayetleri incelenmiştir. Abdullah b. ez-Zübeyr'in ...
 • Demirci, Veli (Sakarya Üniversitesi, 1999)
  Tarihte, 1868'de Galatasaray Lisesinin kuruluşuna kadar giden "Lise", Türk Eğitim sisteminde çok önemli bir yere sahiptir. Geleneksel olarak geçmişte lisenin amacı, küçük bir elit gruba, devlet kademesinde yüksek mevkiler ...
 • Camcı, Selçuk (Sakarya Üniversitesi, 2000)
  Bu araştırma, insan hayatında önemli bir yeri olan okulöncesi dönemde "sosyalleşme problemlerini" ortaya koymayı ve okulöncesi çocuğunun sosyal gelişimini; gelişim süreci çerçevesinde incelemeyi, böylece bu alanla ilgili ...
 • Yılmaz, Salih (Sakarya Üniversitesi, 2000)
  Kadınların siyasette daha aktif rol almaları ile ilgili çalışmalar, 17 ve 18. yüzyıllarda Batı Avrupa'da başlamış, 19 ve 20. yüzyıllardaysa bütün dünyaya yayılarak devam etmiştir. Önceleri bölgesel olan çalışmalar daha ...
 • Çetin, Nedim Müjdat (Sakarya Üniversitesi, 2001)
  Azerbaycan gerek siyasi, sosyolojik, kültürel, gerekse tarihi yönden Türk dünyasının bir parçasıdır. Değişik coğrafyalarda yerleşen Türk boyları gibi, zaman içinde, diğer boylardan farklı bir takım özellikler kazanmışsa ...
 • Bilgiç, Mehmet (Sakarya Üniversitesi, 1999)
  Mevcut tefsirlerden istenen bilgiyi elde etmek hem zor ve hem de zaman almaktadır. Bu tefsirlerde, ayetler çeşitli başlıklar altında incelenmemiştir. Bu zorluğun üstesinden gelmek için, yapılan bu tezde ayetler, lügat irab, ...
 • Yıldız, Hidayet (Sakarya Üniversitesi, 2001)
  Türkiye de kentlerin yönetimi 1950 'lerden itibaren kırdan kente olan göç olgusuyla yeniden önem kazanmış, kent sorunları ve belediyeler bu ortamda ilgi odağı olmaya başlamış, buna karşılık yerel yönetimler, alınan tüm ...
 • Aydın, Fatma (Sakarya Üniversitesi, 1999)
  Bu çalışma belediyelerde halkla ilişkilerle ilgilidir. Bu çalışma önemine, araçlarına, yapısına ve sorunlarına göre iki bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm, halkla ilişkilerin farklı tanımları arasındaki benzerlikler ve ...
 • Ulus, Atilla (Sakarya Üniversitesi, 2000)
  Beyhakî'nin Şuabu 'l-îman " İsimli Eserinin Kelâm İlmi Açısından Tetkiki" konulu tez bir giriş, üç bölüm ve bir sonuçtan oluşmaktadır. Buna göre tezin mahiyeti şöyle özetlenebilir: Birinci Bölümde, Beyhakî'nin hayatı ve ...
 • Durmuş, Ahmet Hakan (Sakarya Üniversitesi, 1999)
  İnsanlar birbirinden çok farklı özelliklere sahip olduğu gibi, çok farklı faktörlerle motive olup, tatmin olurlar. Dolayısıyla etkili olabilecek motivasyon faktörlerini tüm çalışanlar için genellemek yani herkesin belirli ...