Açık Erişim

Çevre ekonomisi ve mali ilişkiler üzerine seçme yazılar

Show simple item record

dc.contributor.editor Yavuz, Hakan
dc.contributor.editor Değirmenci, Tunahan
dc.date.accessioned 2021-01-13T12:22:27Z
dc.date.available 2021-01-13T12:22:27Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Yavuz, Hakan., Değirmenci, Tunahan. Çevre ekonomisi ve mali ilişkiler üzerine seçme yazılar. Sakarya : Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) en_US
dc.identifier.isbn 978-605-2238-20-2
dc.identifier.isbn 978-605-2238-21-9
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12619/76087
dc.description  Çevre Hizmetleri  Akaryakıt Vergileri  Sürdürülebilir Kalkınma  Çevre Vergileri  Alternatif Enerjili Araçlar  Alternatif Enerji  Kentleşme  Atıkların Azaltımı en_US
dc.description.abstract Önsöz Çevre kavramı birçok açıdan ele alınabilmektedir. Kavramın fen bilimlerini ilgilendiren yönü daha fazla incelenmekle birlikte, sağlık, ekonomik, sosyal ve tarihi boyutu da bulunmaktadır. Bu nedenle çevre ile ilgili konular farklı alanlarda çalışan çok sayıda araştırmacının ilgisini çekmektedir. Çevre sorunlarının birçok nedene bağlı olarak artması, bu sorunların çözümü için devlet müdahalesini zorunlu hale getirdiği için mali araçların kullanım alanı da genişlemiştir. İki disiplinin birbirine yaklaşması müdahale amaçlı araçlar aracılığıyla olduğu kadar, kamu teşviki amaçlı araçlarla da olmaktadır. Kirlilik, sürdürülebilir büyüme, alternatif enerji, doğal kaynaklar, kentleşme, yoksulluk, akaryakıt, emisyon ve daha birçok konunun mali araçlarla ilişkisi araştırma konusu yapılmaktadır. Özellikle son yıllarda; küresel ısınma, mevsimsel değişiklikler, yoksulluk, küresel salgınlar/hastalıklar, ozon tabakasında görülen incelme, buzulların erimesi gibi çevre sorunları mali ve ekonomik tedbirleri de arttırmıştır. Bu tedbirler çevreye ilişkin sorunları ortadan kaldırmasa da, sorunların bertarafı için farkındalık oluşmasını sağlamaktadır. Çevre sorunları veya çevre kirliliği ile mücadelede mali araçlar kapsamında ilk olarak akıllara vergi gelse de yıllar itibariyle artan sorunlar yeni araçları/müdahale araçlarını gündeme getirmiştir. Günümüzde birçok ülkede uygulanan çevre vergilerinin yanı sıra; harç, teşvik/sübvansiyon, fon, ücretlendirme/fiyatlandırma, depozito, cezalar, vb. mali araçların kullanım alanı giderek genişlemektedir. Bu süreç iki disiplini birbirine daha da yaklaştırmıştır. Bu kitapta da yirminci yüzyıldan itibaren çevre sorunlarının artmasına paralel olarak, bu sorunlara çözüm üretme sürecinde birbirlerine yaklaşan maliye ve çevre disiplinlerini ilgilendiren çalışmaların derlemesi yapılmıştır. Bu amaçla kitapta 8 adet çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan ikisi; Sakarya özelinde çevre hizmetlerinden memnuniyet ve akaryakıt alımı nedeniyle ödenen vergilerin muhtemel etkilerine yönelik ampirik araştırmadır. Diğer çalışmalar ise; çevre alanında oldukça önemli olan sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı, çevre temizlik vergisinin vergi adaleti karşısındaki durumu, gelecekte etkisi daha da artacağından şüphe olmayan elektrikli araçlara yönelik teşvik uygulamaları, alternatif enerjinin ülkemizde geliştirilmesine kamusal teşviklerin önemi, tıbbi atıkların azaltılmasında alternatif çözüm yolları ve kentleşme-çevre kirliliği ilişkisi üzerinedir. Büyük oranda lisansüstü maliye öğrencilerinin katkılarıyla oluşan bu kitaba katkı yapan tüm yazarlara teşekkür ederim. Kitabın dizgi çalışması boyunca yardımlarını esirgemeyen ve bir makale ile kitaba katkı sağlayan Arş. Gör. Tunahan Değirmenci’ye, kitabın basım aşamasındaki katkıları nedeniyle de Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) ve Sakarya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’na minnettarım. Kitabın ilgi duyan herkese katkı yapması dileğiyle… Editör: Doç. Dr. Hakan YAVUZ en_US
dc.description.tableofcontents Önsöz I Giriş III Vatandaşların Çevre Hizmetlerinden Memnuniyeti: Sakarya İli Merkez İlçeleri Hakan ATILGAN, Muhammed Şemsi KAPLAN 1 Akaryakıt Vergilerindeki Artışın Otomobil Kullanıcılarına Muhtemel Etkisi: Sakarya İli Örneği Neslihan Çalışkan, Dr. Hakan YAVUZ 22 Türkiye’de Çevrenin Korunmasına Yönelik Harcamaların Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Değerlendirilmesi Arş. Gör. Tunahan DEĞİRMENCİ 41 Vergilemede Adalet İlkesi Açısından Çevre Temizlik Vergisinin Değerlendirilmesi Gamze BAŞARIKLI 69 Seçilmiş Avrupa Ülkelerinde Elektrikli Araçlara Yönelik Teşviklerin Türkiye ile Karşılaştırılması Yusuf CENGİZ - Dr. Hakan YAVUZ 85 Türkiye’de Alternatif Enerji Kaynaklarının Geliştirilmesinde Kamusal Teşvikler Gülşah AÇAR 107 Kentleşme ve Çevre Kirliliği İlişkisinin Ampirik Analizi: Türkiye Örneği Dr. Temel GÜRDAL, Arş. Gör. Veysel İNAL, Arş. Gör. Enes Tekşan 134 Tıbbi Atık Azaltımında Alternatif Çözüm Yollarının Etkinliği Mustafa Necati Cerrahoğlu, Dr. Harun KILIÇASLAN 158 Sonuç ve Değerlendirme 175 en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) en_US
dc.relation.ispartofseries Sakarya Üniversitesi Yayın No;203
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ *
dc.subject Çevre Ekonomisi en_US
dc.subject Mali İlişkiler en_US
dc.subject Environmental policy en_US
dc.subject Environmental management en_US
dc.title Çevre ekonomisi ve mali ilişkiler üzerine seçme yazılar en_US
dc.type book en_US
dc.contributor.department Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess


DSpace@Sakarya

by OpenAIRE

Browse

My Account