Açık Akademik Arşiv Sistemi

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.department

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.department

Sort by: Order: Results:

  • Özlem GÜLŞEN; Volkan BAYRAKTAR; Hülya ÖZBUDUN; Mehmet Toker; Hakan TANDOĞDU; Hamdi UÇAROL; Ömer ALTUN; Murat ULUTAŞ; Ali Güvenç GÖKTAN; Tolga Kaan DOĞANCIOĞLU; Murat YILDIRIM; Orhan ALANKUŞ
    ÖZET 108M172 numaralı ĠġBAP Projesi ile ortaya konulan amaç, Türkiye‟de faaliyet gösteren Otomotiv Sanayisi ile doğrudan veya dolaylı ilgili, Ar-Ge yapan kuruluĢların bir platform etrafında birleĢmesini sağlamak ve yaratılan ...